shebeiQ Lv2 初级圈友   设备圈官方

shebeiQ Lv2 初级圈友   设备圈官方

Hella Lv2 初级圈友   普通圈友未来之星(学员)设备圈讲师

shebeiQ Lv2 初级圈友   设备圈官方

Hella Lv2 初级圈友   普通圈友未来之星(学员)设备圈讲师

sunzhigang回复 @shebeiQ :最近看了一下ANSYS Discovery Live和SimSolid的介绍,这些新技术真是太厉害了。
shebeiQ从长远看,估计人类很多工作都将被电脑或人工智能代替了
1
shebeiQ Lv2 初级圈友   设备圈官方

smile Lv3 中级圈友   普通圈友

smile谢谢,多多发言
shebeiQ Lv2 初级圈友   设备圈官方

话题排行